Tientallen jonge gezinnen dreigen dakloos te worden


Haarlems Dagblad


Tien­tal­len jon­ge ge­zin­nen in Haar­lem­mer­meer zijn dak­loos of drei­gen het te wor­den. Dat is de in­schat­ting van For­za!-raads­lid Mi­chel van Dijk.

Zijn frac­tie wil werk ma­ken van het voor­ko­men dat ge­zin­nen met jon­ge kin­de­ren tus­sen de wal en het schip ra­ken. Ze wor­den niet al­leen dak­loos na vecht­schei­din­gen, zo­als de Ven­nep­se Clau­di­ne Kerk­ho­ven over­kwam. Ook na ont­slag ko­men ge­zin­nen bij­voor­beeld in de knel, om­dat ze de woon­las­ten niet meer op kun­nen bren­gen.
Bij For­za Haar­lem­mer­meer heb­ben zich al on­ge­veer tien van dit soort ge­zin­nen ge­meld. Vol­gens raads­lid Van Dijk komt het zelfs voor dat kin­de­ren de nacht in een au­to of in het bos door moe­ten bren­gen. Wie meer ge­luk heeft, kan tij­de­lijk bij fa­mi­lie, vrien­den of ken­nis­sen te­recht.

Zo'n si­tu­a­tie is niet goed voor de gees­te­lij­ke ge­zond­heid van de be­trok­ke­nen. Niet voor de va­der en/of moe­der, maar ook ze­ker niet voor de kin­de­ren. ,,Soms ko­men die door al­le span­nin­gen bij het Riagg te­recht'', weet raads­lid Van Dijk.
Hij wil eind vol­gen­de maand op het raad­huis met een aan­tal van de ge­zin­nen pra­ten om te ho­ren waar zij te­gen­aan lo­pen. Ook gaat hij met an­de­re frac­ties rond de ta­fel om nieuw be­leid te ma­ken. Daar­naast gaat Van Dijk een dag­je mee­lo­pen bij wo­ning­cor­po­ra­tie Yme­re.

Ge­zin­nen die dak­loos drei­gen te ra­ken, ko­men vol­gens hem nu nau­we­lijks in aan­mer­king voor een ur­gen­tie­ver­kla­ring. ,,Om zo'n ver­kla­ring te krij­gen, moet je bij­na dood zijn'', ver­woordt hij het.
Van Dijk hoopt dat voor de ge­zin­nen in de toe­komst wel on­der­dak kan wor­den ge­re­geld. Hij wil dat de pol­der­ge­meen­te meer so­ci­a­le huur­hui­zen zelf gaat ver­de­len. Het gro­te­re aan­tal hui­zen voor 'spe­ci­fie­ke doel­groe­pen' zou dan ten kos­te gaan van de so­ci­a­le huur­wo­nin­gen die be­schik­baar zijn voor de he­le Stads­re­gio Am­ster­dam.

Ook D66 in Haar­lem­mer­meer zet zich in om te voor­ko­men dat jon­ge ge­zin­nen tus­sen de wal en het schip ra­ken. Raads­lid Jo­hn Jh­in­noe wil dat de­ze men­sen in de toe­komst een tij­de­lij­ke wo­ning krij­gen. ,,Zo­dat ze in rus­ti­ger vaar­wa­ter ko­men.'' Nu is voor dit soort ge­zin­nen 'on­vol­doen­de ge­re­geld'. ,,Soms moe­ten de ou­ders met hun kin­de­ren van de ene naar de an­de­re lo­ca­tie zeu­len.''
Om dit soort pro­ble­men op te los­sen, wil hij niet al­leen met raads­le­den en wet­hou­der Tom Horn (PvdA) in con­claaf, maar ook met Yme­re en maat­schap­pe­lij­ke in­stan­ties.

Clau­di­ne Kerk­ho­ven is nog steeds op zoek naar een tij­de­lij­ke wo­ning. Ze over­nacht nu bij haar vriend, maar dat is geen op­los­sing voor de lan­ge ter­mijn, blijkt uit de woor­den van haar moe­der Nel Pal­mer. Luis­te­rend naar haar re­laas komt het beeld naar vo­ren dat ze van het kast­je naar de muur wor­den ge­stuurd, van het ene lo­ket naar het an­de­re. ,,We moe­ten hier uit zien te ko­men'', blijft de 'be­zorg­de om­a' strijd­baar.


 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet