Bijdrage Forza Algemene Beschouwingen & Financiële Beschouwingen


26-06-2014 - Forza Persbureau


„Van onderhandelaars-akkoord => naar collegeakkoord => naar nog steeds inhoudelijk niets”     
 
De VJR 2014 is een stuk vol cijfertjes en bevat, net als het Onderhandelaars-akkoord, geen SMART-geformuleerde ambities.
 
    Voor de goede orde: er heeft geen stemming in de raad plaats gevonden over 
    onderhandelaars-akkoord of Collegeprogramma. alleen de fractievoorzitters hebben 
    hun mening gegeven. Wellicht alsnog stemming vragen?
 
De fractievoorzitter van de HAP zei bij bespreking van het onderhandelaars-akkoord 24 april 2014 daarover:
 
„U vroeg zich af of een en ander wel SMART geformuleerd was. Ik begrijp best dat een aantal van u daar vraagtekens bij zet. Maar een onderhandelaars-akkoord is nog niet een uitvoeringsprogramma. Ik hoop dat u het college de ruimte geeft om met elkaar te komen tot concrete plannen die in de lijn liggen van hetgeen nu op papier staat en u ook het een en ander aan te geven en in de tijd geplaatst hoe wij denken dat we dat in de komende vier jaar moeten doen. Ik denk dat u van ons mag verwachten dat we daar op korte termijn bij u op terug komen daar waar het niet al aan een jaartal verbonden is zoals het nu op papier staat.”
 
Bij sessie over de VRKennemerland heeft de Voorzitter van het College aangegeven dat het Onderhandelaars-akkoord nu het College-akkoord is. Er is niets aan toegevoegd of gewijzigd.
 
Op de dag dat wij de Voorjaarsrapportage behandelen en de Algemene en Financiële beschouwingen houden, twee maanden na de installatie van het College (!), is er niets veranderd.
 
Alle open einden, loze voornemens en niet Smart-geformuleerde bedoelingen zijn nog op geen enkele wijze geconcretiseerd.
Voorzitter, ik citeer weer:
 
„Echte keuzen ontbreken. Het algemene gevoelen van mijn fractie is dat er veel goede voornemens in staan, maar dat het allemaal weinig concreet is, zonder prioriteiten aan te geven en dat het niet SMART is geformuleerd. Het voldoet in die zin niet aan de eisen die de raad stelt aan de 
inspanning- en verantwoordingsafspraken tussen raad en college.
Eigenlijk verbaast ons dat en ik zal u uitleggen waarom. Het lijkt erop of iedereen een geur-vlaggetje heeft mogen plaatsen en anderen daar weer een geur-vlaggetje naast hebben geplaatst, net zoals hondjes doen.”
 
Aldus sprak mevrouw Steffens over het Collegeprogramma 2010 - 2014 Dan weten we nu dus ook wart er nu aan de hand is. 
 
We hebben kennelijk weer een geurvlaggetjescollege!
 
Voorjaarsrapportage 2014:
 
Voorzitter,
Voor zover dat mogelijk is een paar inhoudelijke opmerkingen.
 
Participatie
 
Meedenken, meepraten en meebeslissen is het motto van het nieuwe college. Dit zijn mooie woorden, maar zonder inhoud stellen deze woorden niets voor. Forza! is voor een actieve participatie van inwoners. Daarom zijn we ook voor referenda en volksraadplegingen. Maar ook voor raadssessies op locatie. 
 
We gaan daar niet nogmaals een motie voor indienen. Het presidium moet met een voorstel komen. Verder zijn we benieuwd naar de plannen van de wethouder participatie. We verwachten frisse ideeën, die recht doen aan het motto meedenken, meepraten en meebeslissen. 
 
En vooral wat dat laatste betreft? Wat wordt daar mee bedoeld? Gaan niet-gekozenen meebesturen? Hoe gaan die binnen ons democratisch bestel verantwoording afleggen over hun beslissingen? 
 
Bedrijfsvoering.
 
Wat citaten:
 
In het Onderhandelaars-akkkoord:
 
„De civil servant  kan op zijn of haar beurt niet buiten hoogwaardige en betrouwbare ondersteuning van ICT.”
 
In de VJR:
 
„Het college maakt zich, net als de gemeenteraad, zorgen over de staat van de gemeentelijke ICT. Een verbetering daarvan krijgt prioriteit.” 
 
Forza! heeft bij de bespreking van de bevindingen van de accountant over 2013 al diens bezorgdheid onderstreept. We zijn vele maanden verder en er is nog steeds niets inhoudelijks te melden?
 
Overigens is het feit dat de onderhandelaars over „civil servant" spreken en niet over public servant. Wellicht een teken aan de wand? 
 
    A public servant is someone who does something that is in the best interest of the 
    people.
    A civil servant is someone who's job is to do government work, usually a 
    bureaucrat.
 
    
    Doen we hier nog iets mee?;
 
    â€žHet kantoorgedeelte van het Raadhuis waarin de ambtenaren zijn gehuisvest, 
    voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het past organisatorisch niet meer, 
    deugt technisch niet en is allesbehalve energiezuinig. Het college wil voor het einde 
    van dit jaar een aantal opties voorleggen aan de gemeenteraad voor een sobere en     
    doelmatige herinrichting waarbij aandacht is voor participatie, dienstverlening en 
    duurzaamheid.”
 
Sociaal domein
 
1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de transities in het sociaal domein. 
 
Leonard Geluk, voorzitter van de Transitiecommissie, waarschuwt keer op keer dat veel gemeenten nog grote stappen moet maken. Zo ook Haarlemmermeer. 
 
In dit licht hebben wij ook schriftelijk aan het college gevraagd om aankomend najaar gebruik te maken van de door de Transitiecommissie en Deloitte ontwikkelde stresstest. 
 
Onze fractie heeft ook zorgen als het gaat over de invloed van de gemeenteraad op het hele proces rond de transitie. Forza! vindt dat het college, liever vroeg dan laat, met voorstellen moet komen waaruit de raad kan kiezen.
 
Wonen 
 
Vorige week hebben we in de Hoofddorpse Courant het hartverscheurende verhaal kunnen lezen van een Hoofddorpse moeder met een kind, die haar koophuis heeft moeten verlaten en waar geen enkele instantie, ook niet de gemeente, zich verantwoordelijk voor voelt. 
Dit is geen incident, voorzitter. Onze fractie is de afgelopen jaren regelmatig door wanhopige moeders benaderd die zich in een soortgelijke situatie bevonden. Asielzoekers krijgen zomaar een woning, maar onze moeders met kinderen kunnen het zelf uitzoeken. 
 
Voorzitter dat moet echt anders. Forza! wil graag van het College weten of zij met concreet beleid gaan komen of weg blijven kijken.


 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet