Uitnodiging Buitengewone ALV


Maandag 24 november 2014, aanvang 20.00 uur.

Bij deze nodigen wij u uit voor een buitengewone algemene ledenvergadering van de Politieke Vereniging FORZA! Nederland op maandag 24 november 2014, aanvang 20.00 uur.
De vergadering zal worden gehouden in Restaurant TIEN, Graftermeerstraat 10 te Hoofddorp.
Toegang tot de vergadering is uitsluitend voorbehouden aan stemgerechtigde leden. In geval van twijfel beslist de ordecommissie van deze vergadering.


Deze vergadering is uitgeroepen door onderstaande groep betrokken leden. Deze hebben eerder het bestuur verzocht om een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven, doch het bestuur heeft op deze oproep niet gereageerd.


Reden waarom op grond van artikel 14 lid 4 van de statuten van de vereniging deze vergadering is uitgeschreven. Ook wordt, conform eerder genoemd artikel, deze oproep op 18 november geplaatst in het Haarlems Dagblad.
Op grond van de laatste volzin in artikel 14, lid 4 hebben wij de heer P.C.I. Meijer aangezocht deze vergadering te willen leiden. De heer Meijer heeft zich hiertoe bereid verklaard.


Vanwege het feit dat de exacte agenda van deze avond nog niet vaststaat, treft u deze niet bijgesloten aan, maar zal deze op een later tijdstip aan u worden toegezonden danwel op de avond zelf aan u worden uitgereikt.


Agendapunten zullen o.a. zijn :
1. de gerezen problemen in onze raadsfractie van de gemeente Haarlemmermeer
2. de schriftelijke mededeling d.d. 6-11-2014 van de voorzitter dat hij uit de vereniging vertrekt.
3. Wat verder ter tafel komt


Gezien het feit dat alle stemgerechtigde leden voor aanvang van de vergadering geregistreerd dienen te worden, verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn zodat de registratie ordentelijk kan verlopen en de vergadering op tijd kan beginnen.


Mocht u, onverhoopt, niet aanwezig kunnen zijn, bestaat de mogelijkheid dat u een ander stemgerechtigd lid kunt machtigen waar nodig uw stem uit te brengen namens u. Een machtigingsformulier hiertoe treft u bijgesloten aan.
Wel dient u een kopie van uw ID-kaart of paspoort aan het machtigingsformulier te hechten ter verificatie van uw handtekening.


Wij vertrouwen er op dat, gezien het grote belang voor onze vereniging, zo veel mogelijk stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zullen zijn op deze vergadering.


De betrokken leden :
B. Kamper
A. de Ruiter
M. Terpstra
J. Bogaard
J. Koolmoes
J. Schaap
A. Verhagen

Deze uitnodiging en machtigingsformulier kunt u downloaden in PDF formaat.


 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet