Bijdrage van Forza! tijdens de voorjaarsnota


Algemene en Financiële beschouwingen, 30-06-2016

                                           

 

Voorzitter,

Ik moet u bekennen dat het mij zwaar valt dit jaar met u over de begroting te spreken.
Zwaar omdat alles in onze mooie gemeente overschaduwd en bedreigd wordt door een niets ontziende invasie van gelukszoekers en asieleisers. De begroting van onze gemeente kan niet los gezien worden van de ramp die zich op dit moment in Nederland voltrekt. 
Als ik vandaag spreek over onderwijs dan heb ik het over onderwijs dat onder druk staat van de toevloed van allochtone leerlingen, die onze taal niet machtig zijn en onze cultuur en tradities niet kennen.   
Voorzitter, Als ik vandaag spreek over de woningmarkt dan gaat het over Nederlanders die al jaren op een woning wachten omdat duizenden statushouders voorrang krijgen boven onze eigen inwoners.
Waar woningzoekenden uit onze gemeente al jaren vergeefs wachten op een woning, blijkt er nu van alles mogelijk om asieleisers het naar de zin te maken.
Gezinnen met kinderen, uit onze eigen gemeente, die dakloos dreigen te raken worden geadviseerd om zich maar in te laten schrijven in regio’s met minder lange wachttijden. 
Terwijl deze gezinnen steunen op hun sociale netwerken hier in onze eigen gemeente. We hebben een zorgplicht voor onze inwoners en helemaal naar onze kinderen.
We zullen daarom vanavond een motie indienen die gezinnen met kinderen in nood kan helpen met een nieuw leven en een nieuw bestaan. 
 
Als ik spreek over de zorg dan gaat het over Nederlanders die krom liggen om de torenhoge zorgpremies te betalen, terwijl die premie voor nieuwkomers door de overheid wordt geregeld en betaald.  
Voorzitter,  Als we spreken over het onderhoud van de publieke buitenruimte dan hebben we het over kwalitatief goed onderhoud dat past bij een excellente gemeente.
Een gemeente die op het gebied van duurzaamheid, citymarketing en de kwaliteit van de woon-, werk en leefomgeving hoge ambities heeft. Zouden we  eigenlijk niet met elkaar moeten spreken over de verloedering van de publieke buitenruimte, zoals we dat nu in de gehele polder kunnen waarnemen.
Met de keuze om 25% minder te maaien is kennelijk ook de keuze gemaakt om datgene wat nog wel gemaaid wordt slechter te laten uitvoeren. Het desastreuze maaibeleid leidt niet alleen tot verloedering van de publieke buitenruimte maar brengt ook gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee.

Onze fractie is van mening dat we moeten vasthouden aan het beeldkwaliteitsplan zoals deze gold in 2014 en gaat straks graag het debat hierover aan met onze collega’s in de Raad. 
Wanneer hetgeen we nu zien het resultaat is van een beslissing  vorig jaar door ons genomen dan moeten we deze fout zo snel mogelijk herstellen.  
Participatie betekent niet dat alleen de dorps- en de wijkraden hun zegje mogen doen, maar dat inwoners werkelijk betrokken gaan worden bij belangrijke zaken die hun leefomgeving aangaan.
De regie wordt nog steeds veel te strak gevoerd door de gemeente waardoor goede participatie zelden echt van de grond komt.
Natuurlijk zijn er de usual suspects, die je altijd ziet, maar dat is in de ogen van Forza geen echte participatie.
Participatie is in onze ogen inwoners in staat stellen om zelf met goede initiatieven te komen en dat de gemeente dit faciliteert. Een voorbeeld hoe het niet moet is de nieuwjaarsduik in het Haarlemmermeerse bos. Een mooi initiatief een voorbeeld van participatie. Het college gaat vervolgens werkelijk idiote eisen stellen waardoor dit prachtig initiatief moet worden afgeblazen.  

Voorzitter, En als ik spreek over cultuur dan gaat het wat Forza! betreft over onze westerse cultuur, die in steeds grotere mate wordt bedreigd door de islamisering van ons land en onze gemeente. Het zal steeds meer verergeren. Duizende, niet westerse, immigranten komen iedere week ons land binnen. En zolang onze laffe regering de grenzen niet sluit, zullen ze blijven komen. De lokroep van gratis huizen, gratis zorg en uitkeringen die hoger zijn dan wat men in het eigen land kan verdienen klinkt te luid. 

Het aandeel statushouders groeit in onze gemeente hard. Toch zwijgt de begroting in alle toonaarden over de effecten van de aanzwellende vloedgolf aan gelukszoekers. Die effecten zijn er echter wel. Grotere uitkeringsafhankelijkheid, kosten voor begeleiding en integratie, een hoger beroep op het gemeentelijk zorgsysteem, kwijtschelding van gemeentelijke lasten, grotere zorgen over veiligheid.
Maar ook het  actief op zoek te gaan naar panden om geschikt te maken voor opvang of huisvesting kost geld. Wat er nu in ons land gebeurt zal in de komende jaren enorme gevolgen hebben voor alle gemeentelijke begrotingen in ons land.

Maar het enige dat deze begroting zegt over asielzoekers is dat de huisvesting en integratie van statushouders forse lasten met zich meebrengt, die deels worden gecompenseerd door het Rijk door middel van het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom en dat er voorlopig geen duidelijkheid over is.
Inmiddels is wel duidelijk geworden dat statushouders zeer riante vergoedingen krijgen voor het inrichten van een huis. Dit kan een miljoen of meer gaan kosten, voorzitter. De voorliggende begroting is om die reden al niet gebaseerd op een realistische toekomstverwachting.  
Voorzitter, Haarlemmermeer heeft grote problemen met de huisvesting van statushouders. De begroting stelt dat daaraan de grootste aandacht moet worden besteed.
Forza! is het daarmee oneens. De grootste aandacht moet uitgaan naar de huisvesting van onze eigen burgers, naar de zorg voor onze eigen ouderen en ook naar onze jonge inwoners die op zichzelf willen gaan wonen. 

Wij stellen dan ook voor om in Haarlemmermeer de voorrang voor de huisvesting van statushouders te schrappen. Een aangenomen motie in de Tweede Kamer heeft dit mogelijk gemaakt en ik hoor graag van het college hoe zij daaraan invulling gaan geven. 

Voorzitter, De commissie ‘Toekomstgericht lokaal bestuur’ van de VNG heeft in haar advies “Op weg naar meervoudige democratie” het startschot gegeven voor de hoognodige vernieuwing en innovatie in het lokaal bestuur. Na veertien jaar dualisme en grote maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het duidelijk dat het lokaal bestuur aan vernieuwing toe is. Het vertrouwen van de inwoners in het lokaal bestuur neemt af en ondertussen is het werk van de gemeenteraad er alleen nog maar ingewikkelder op geworden.
De diversiteit in de samenleving vraagt om maatwerk en verscheidenheid. We krijgen ondertussen ook taken  op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam en de vervoersregio. De fractie van Forza! vindt, net als de VNG commissie, dat we niet achterover moeten gaan zitten en snel aan de slag moeten. We zullen echter wel een verdere studie van de VNG op dit punt afwachten. Dit zal mogelijk aan het eind van dit jaar worden gepresenteerd.  

Voorzitter, De ultieme vorm van participatie van inwoners is de mogelijkheid voor inwoners om hun mening kenbaar te maken over gewichtige zaken die hen of hun directe leefomgeving aangaan tijdens een volksraadpleging of referendum. 
We weten dat er bij een aantal partijen koudwatervrees bestaat voor dergelijke instrumenten van directe democratie. Dat is volgens ons helemaal niet nodig. Het vertrouwen van onze inwoners in het lokaal bestuur neemt, zoals eerder gezegd, zienderogen af. Herstel van dit vertrouwen is hard nodig. Van raadsleden, maar eigenlijk ook van het gehele lokaal bestuur, wordt lef gevraagd om buiten de kaders om te willen en kunnen denken en inwoners meer de ruimte te geven. We denken daarbij dat niet alleen aan in een voorbereidende fase maar ook, bij de besluitvorming.
De finale beslissing zal altijd bij het gemeentebestuur blijven. De fractie van Forza! zal vanavond een motie indienen om het college te verzoeken om met een aantal voorstellen te komen die binnen de huidige wetgeving mogelijkheden bieden voor vormen van directe democratie zoals een vorm van een volksraapleging.
Dit past heel goed in de ambitie van het college om vergaande medezeggenschap van inwoners mogelijk te maken. Iedereen moet kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen.
Volgens het college zijn onze inwoners de beste ervaringsdeskundigen van hun eigen leefomgeving en daar zijn we het van harte mee eens.

Voorzitter, Forza! is zich bewust van de taakstelling van dit erbarmelijk kabinet met betrekking tot de opvang van zogenaamde statushouders en denkt graag mee om wat het beste is voor onze gemeente. Forza! ziet liever dat asielzoekers opgevangen worden in de eigen regio of in gemeenten met veel meer huisvestingsmogelijkheden. 

Als we er echt niet aan kunnen ontkomen dan pleit de fractie van Forza! voor het voortaan huisvesten van uitsluitend hoogopgeleide asielzoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om tandartsen, kerngeleerden en apothekers uit Aleppo. Dit moet dan niet zo moeilijk zijn. Volgens de regering, maar ook volgens ons college, zijn vluchtelingen uit Syrië immers allemaal hoogopgeleid.

Zogenaamde excellente statushouders integreren beter en sneller en vinden ook sneller een baan. Banen voor hoogopgeleide mensen zijn er genoeg in onze regio. Daarentegen is er in onze gemeente weinig werk voor niet- of laagopgeleide mensen. Forza! zal een motie indienen die het college oproept om bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers aan te dringen op het huisvesten van statushouders die hoogopgeleid zijn en onze normen, waarden en wetten respecteren. 
Nieuws:
 
 
Copyright 2016 Forza! Haarlemmermeer I All Rights Reserved I Hosting & Design door ABCnet